مترجم شبکه خبر بخش مربوط به وبلاگ نویسان را سانسور کرد!

چند ددقیقه پیش از احمدی نژاد توضیح خواستند : شما که می گوئید در آمریکا ازادی است و سارا پالین هم حق دارد هرچه می خواهد بگوید آیادر ایران هم چنین است؟

مطبوعات {بخش سانسور شده}: وبلاگ نویسان و بلاگر های فمینیست نیز چنین حقی دارند؟

این بخش به سادگی توسط مترجم با سکوت و ملچ مولوچ سانسور شد!